Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Hoesjes2day, onderdeel van Birkenholz & van Wijk, gevestigd te Leeuwarden. Versie geldig vanaf 01-03-2014

1. Algemeen 
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Hoesjes2day. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van Hoesjes2day. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar. 
1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Hoesjes2day behoud zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen. 
1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Hoesjes2day erkend. 
1.4 Hoesjes2day garandeert dat het geleverde product beantwoord aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties. 
 
2. Levering 
2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt. Bestellingen besteld voor 16.00 uur zullen de volgende dag geleverd worden (muv zondag en maandag).
2.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal Hoesjes2day bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet danwel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren. 
2.3 Aan de leveringsplicht van Hoesjes2day zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Hoesjes2day geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering. 
2.4 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. 
2.5 Bestellingen welke "foutief" gelveverd worden door Hoesjes2day zullen kosteloos worden hersteld. Hoesjes2day is verantwoordelijk voor "eigen gemaakte fouten"
2.6 Bestellingen welke verkeerd worden doorgegeven tijdens de bestelprocedure, zoals een verkeerd adres ingevoerd door de klant, is Hoesjes2day niet aansprakelijk voor. De klant is ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor het juist opgeven van de adresgegevens
 
3. Prijzen 
3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert. 
3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. 
3.3 Alle prijzen op de site zijn in EURO's en inclusief 21% BTW. 
 
4. Zichttermijn / herroepingsrecht
4.1 De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 dagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij Hoesjes2day. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Na het aanmelden heeft de consument 14 dagen voor het daadwerkelijk retourneren. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt Hoesjes2day er zorg voor dat binnen 14 dagen na melding dat u gebruikt wilt maken van herroepingsrecht, het volledige aankoopbedrag inclusief de berekende verzendkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Voorwaarde hiervan is natuurlijk wel dat geleverde producten door ons ontvangen zijn. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer. Het is mogelijk om de retourzending gratis te retourneren. Vermeld dan op de voorzijde van de envelop (waar de bestelling in is verzonden) Retour afzender. Vervolgens doet u de envelop in een brievenbus.
4.2 Het recht op ontbinding, zoals omschreven in het vorige lid, heeft slechts betrekking op de geleverde zaken en zal in geen geval betrekking hebbend op diensten, zoals telefoonabonnementen van de doorHoesjes2day aangeboden (mobiele) netwerkoperators. Op laatst genoemde diensten, waarbij Hoesjes2day slechts als tussenpersoon c.q. agent optreedt, zullen de algemene voorwaarden van bedoelde netwerkoperators van toepassing zijn. 
4.3 Het herroepingsrecht geldt niet voor: 
• diensten waarvan de uitvoering, met instemming van de consument, is begonnen voor de termijn van zeven werkdagen
• goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de leverancier geen invloed heeft
• goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben
• voor goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld i.v.m. hygiëne of die snel kunnen bederven of verouderen
• audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken
• de levering van kranten en tijdschriften; voor de diensten van weddenschappen en loterijen
 
Download hier uw formulier voor herroeping
 
5. Gegevensbeheer 
5.1 Indien u een bestelling plaatst bij Hoesjes2day, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Hoesjes2day. Hoesjes2day houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie onze Privacy Policy. 
5.2 Hoesjes2day respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens. 
5.3 Hoesjes2day maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen. 
 
6. Garantie
6.1 Hoesjes2day garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld, en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde product. 
6.2 De garantietermijn van Hoesjes2day komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. Hoesjes2day is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken.
Mocht uw bij ons bestelde elektronische product binnen 12 maanden defect raken, dan kunt u contact opnemen met onze helpdesk. Wij zullen u vervolgens instructies geven over hoe u verder kunt handelen. Voor producten zoals telefoonhoesjes, displayfolie, styluspennen hanteren wij een andere garantietermijn. Deze accessoires zijn door gebruik gevoeliger voor slijtage ed. Neemt u contact op met onze helpdesk welk termijn hier voor geldt. Op enkele accessoires zoals de Zenus smartphone hoesjes, geldt wel een garantietermijn van 12 maanden. Echter ook hier geldt, dat het hier om een fabricage fout moet gaan en niet door slijtage.
6.3 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan Hoesjes2day) deze gebreken onmiddelijk schriftelijk te melden aan Hoesjes2day. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 2 maanden na levering aan Hoesjes2day schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen. 
6.4 Indien klachten van de afnemer doorHoesjes2day gegrond worden bevonden, zal Hoesjes2day naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Hoesjes2day en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, danwel (naar keuze van Hoesjes2day) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Hoesjes2day gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van Hoesjes2day  voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst. 
6.5 Hoesjes2day is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel. 
6.6 Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens Hoesjes2day in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten reparerenen/of bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Hoesjes2day en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen; 
 
7. Aanbiedingen
7.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld. 
7.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt Hoesjes2day zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken. 
7.3 Mondelinge toezeggingen verbinden Hoesjes2dayslechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd. 
7.4 Aanbiedingen van Hoesjes2day gelden niet automatisch ook voor nabestellingen. 
7.5 Hoesjes2day kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, danwel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte. 
7.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.
 
8. Overeenkomst 
8.1 Een overeenkomst tussen Hoesjes2day en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door Hoesjes2day op haalbaarheid is beoordeeld. 
8.2 Hoesjes2day behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschied onder rembours of na vooruitbetaling. 
 
9. Afbeeldingen en specificaties 
9.1 Alle afbeeldingen; fotos, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van Hoesjes2day gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. 
 
10. Overmacht 
10.1 Hoesjes2day is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht. 
10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Hoesjes2day alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht. 
10.3 Hoesjes2day behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, danwel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Hoesjes2day gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen. 
10.4 Indien Hoesjes2day bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft. 
 
11. Aansprakelijkheid 
11.1 Hoesjes2day is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan smartphones of andere objecten onstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Ook is Hoesjes2day, niet verantwoordelijk voor de schade, die is ontstaan wanneer een smartphone hoesje verkeerd gebruikt wordt, of wanneer er schade schade ontstaat aan uw smartphone, wanneer u uw smartphone laat vallen, ondanks het gebruik van een beschermhoesje van Hoesjes2day. Hoesjes2day vergoed alleen de schade die is ontstaan,  tijdens de bezorging van het product en wanneer deze valt binnen de gestelde garantie termijn Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website. 
 
12. Eigendomsvoorbehoud
12.1 Eigendom van alle door Hoesjes2day aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij Hoesjes2day zolang de afnemer de vorderingen van Hoesjes2day uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van Hoesjes2day wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW. 
12.2 De door Hoesjes2day geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. 
12.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren. 
12.4 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Hoesjes2day of een door Hoesjes2day aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin Hoesjes2day haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen. 
12.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht Hoesjes2day zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen. 
12.6 De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan Hoesjes2day. 
 
13. Toepasselijk recht/bevoegde rechter 
13.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. 
13.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Hoesjes2day en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Alphen aan den rijn kennis, tenzij Hoesjes2day er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter. 
 
14. Klachten
We raden je aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar hoesjes2day@upcmail.nl of info@hoesjes2day.nl. Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om je geschil aan te melden voor bemiddeling via Stichting WebwinkelKeur. Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR platform van de Europese Commissie. Dit ODR platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr . Wanneer je klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het je vrij om je klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.
 

De waardering van www.hoesjes2day.nl bij Webwinkel Keurmerk Klantbeoordelingen is 9.2/10 gebaseerd op 580 reviews.

Telefoonhoesjes | Smartphonehoesjes | Hoesjes2day.nl

Hoesje2day is een jong en innovatief bedrijf en wij onderscheiden ons van andere Telecom accessoires webwinkels door onze goede service, kwaliteit en lage prijzen. Hoesjes2day is gespecialiseerd in smartphonehoesjestelefoonhoesjes en diverse gsm accessoires voor Samsung en iPhone toestellen en Tablets. Voordelig, goed en gratis snel geleverd! Dat zijn onze kernwaarden. Daarnaast is onze site middels SSL versleuteling beveiligd. U kunt dus veilig en vertrouwd een bestelling plaatsen op onze website. Wij berekenen geen verzendkosten en leveren doorgaans binnen 1 werkdag, met uitzondering van zondag en maandag de door uw geplaatste bestelling. Hoesjes2day vindt het belangrijk dat al zijn klanten 100% tevreden zijn. Wij streven er dan ook naar dat de klant tevreden is over de levering, het product en Hoesjes2day als bedrijf. Wij danken u voor het bezoeken van onze pagina.
 
           Gratis verzending Webwinkel Keurmerk Geen transactiekosten Veilig betalen SSL Afrekenen met of zonder account