Gratis verzending NL   14 dagen bedenktermijn   Veilig betalen   Bezorgd binnen 1-2 werkdagen
 

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Hoesjes2day, onderdeel van Asmi Trade, gevestigd te Amsterdam. Versie geldig vanaf 07-07-2018

1. Algemeen 
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Hoesjes2day. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van Hoesjes2day. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar. 
1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Hoesjes2day behoud zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen. 
1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Hoesjes2day erkend. 
1.4 Hoesjes2day garandeert dat het geleverde product beantwoord aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties. 
 
2. Levering 
2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt. Bestellingen besteld voor 16.00 uur zullen de volgende dag geleverd worden (muv zondag en maandag).
2.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal Hoesjes2day bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet danwel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren. 
2.3 Aan de leveringsplicht van Hoesjes2day zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Hoesjes2day geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering. 
2.4 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. 
2.5 Bestellingen welke "foutief" gelveverd worden door Hoesjes2day zullen kosteloos worden hersteld. Hoesjes2day is verantwoordelijk voor "eigen gemaakte fouten"
2.6 Bestellingen welke verkeerd worden doorgegeven tijdens de bestelprocedure, zoals een verkeerd adres ingevoerd door de klant, is Hoesjes2day niet aansprakelijk voor. De klant is ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor het juist opgeven van de adresgegevens
 
3. Prijzen 
3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert. 
3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. 
3.3 Alle prijzen op de site zijn in EURO's en inclusief 21% BTW. 
 
4. Zichttermijn / herroepingsrecht
4.1 De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 dagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij Hoesjes2day. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Na het aanmelden heeft de consument 14 dagen voor het daadwerkelijk retourneren. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt Hoesjes2day er zorg voor dat binnen 14 dagen na melding dat u gebruikt wilt maken van herroepingsrecht, het volledige aankoopbedrag inclusief de berekende verzendkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Voorwaarde hiervan is natuurlijk wel dat geleverde producten door ons ontvangen zijn. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer. Het is mogelijk om de retourzending gratis te retourneren. Vermeld dan op de voorzijde van de envelop (waar de bestelling in is verzonden) Retour afzender. Vervolgens doet u de envelop in een brievenbus.
4.2 Het recht op ontbinding, zoals omschreven in het vorige lid, heeft slechts betrekking op de geleverde zaken en zal in geen geval betrekking hebbend op diensten, zoals telefoonabonnementen van de doorHoesjes2day aangeboden (mobiele) netwerkoperators. Op laatst genoemde diensten, waarbij Hoesjes2day slechts als tussenpersoon c.q. agent optreedt, zullen de algemene voorwaarden van bedoelde netwerkoperators van toepassing zijn. 
4.3 Het herroepingsrecht geldt niet voor: 
• diensten waarvan de uitvoering, met instemming van de consument, is begonnen voor de termijn van zeven werkdagen
• goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de leverancier geen invloed heeft
• goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben
• voor goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld i.v.m. hygiëne of die snel kunnen bederven of verouderen
• audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken
• de levering van kranten en tijdschriften; voor de diensten van weddenschappen en loterijen
 
5. Gegevensbeheer 
5.1 Indien u een bestelling plaatst bij Hoesjes2day, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Hoesjes2day. Hoesjes2day houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie onze Privacy Policy. 
5.2 Hoesjes2day respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens. 
5.3 Hoesjes2day maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen. 
 
6. Garantie
6.1 Hoesjes2day garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld, en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde product. 
6.2 De garantietermijn van Hoesjes2day komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. Hoesjes2day is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken.
Mocht uw bij ons bestelde elektronische product binnen 12 maanden defect raken, dan kunt u contact opnemen met onze helpdesk. Wij zullen u vervolgens instructies geven over hoe u verder kunt handelen. Voor producten zoals telefoonhoesjes, displayfolie, styluspennen hanteren wij een andere garantietermijn. Deze accessoires zijn door gebruik gevoeliger voor slijtage ed. Neemt u contact op met onze helpdesk welk termijn hier voor geldt. Op enkele accessoires zoals de Zenus smartphone hoesjes, geldt wel een garantietermijn van 12 maanden. Echter ook hier geldt, dat het hier om een fabricage fout moet gaan en niet door slijtage.
6.3 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan Hoesjes2day) deze gebreken onmiddelijk schriftelijk te melden aan Hoesjes2day. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 2 maanden na levering aan Hoesjes2day schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen. 
6.4 Indien klachten van de afnemer door Hoesjes2day gegrond worden bevonden, zal Hoesjes2day naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Hoesjes2day en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, danwel (naar keuze van Hoesjes2day) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Hoesjes2day gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van Hoesjes2day  voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst. 
6.5 Hoesjes2day is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel. 
6.6 Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens Hoesjes2day in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten reparerenen/of bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Hoesjes2day en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen; 
 
7. Aanbiedingen
7.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld. 
7.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt Hoesjes2day zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken. 
7.3 Mondelinge toezeggingen verbinden Hoesjes2dayslechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd. 
7.4 Aanbiedingen van Hoesjes2day gelden niet automatisch ook voor nabestellingen. 
7.5 Hoesjes2day kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, danwel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte. 
7.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.
 
8. Overeenkomst 
8.1 Een overeenkomst tussen Hoesjes2day en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door Hoesjes2day op haalbaarheid is beoordeeld. 
8.2 Hoesjes2day behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschied onder rembours of na vooruitbetaling. 
 
9. Afbeeldingen en specificaties 
9.1 Alle afbeeldingen; fotos, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van Hoesjes2day gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. 
 
10. Overmacht 
10.1 Hoesjes2day is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht. 
10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Hoesjes2day alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht. 
10.3 Hoesjes2day behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, danwel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Hoesjes2day gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen. 
10.4 Indien Hoesjes2day bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft. 
 
11. Aansprakelijkheid 
11.1 Hoesjes2day is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan smartphones of andere objecten onstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Ook is Hoesjes2day, niet verantwoordelijk voor de schade, die is ontstaan wanneer een smartphone hoesje verkeerd gebruikt wordt, of wanneer er schade schade ontstaat aan uw smartphone, wanneer u uw smartphone laat vallen, ondanks het gebruik van een beschermhoesje van Hoesjes2day. Hoesjes2day vergoed alleen de schade die is ontstaan,  tijdens de bezorging van het product en wanneer deze valt binnen de gestelde garantie termijn Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website. 
 
12. Eigendomsvoorbehoud
12.1 Eigendom van alle door Hoesjes2day aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij Hoesjes2day zolang de afnemer de vorderingen van Hoesjes2day uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van Hoesjes2day wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW. 
12.2 De door Hoesjes2day geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. 
12.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren. 
12.4 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Hoesjes2day of een door Hoesjes2day aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin Hoesjes2day haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen. 
12.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht Hoesjes2day zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen. 
12.6 De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan Hoesjes2day. 
 
13. Toepasselijk recht/bevoegde rechter 
13.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. 
13.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Hoesjes2day en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Alphen aan den rijn kennis, tenzij Hoesjes2day er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter. 
 
14. Klachten
We raden je aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar info@hoesjes2day.nl. Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om je geschil aan te melden voor bemiddeling via Stichting WebwinkelKeur. Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR platform van de Europese Commissie. Dit ODR platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr . Wanneer je klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het je vrij om je klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.
 

De waardering van www.hoesjes2day.nl bij Webwinkel Keurmerk Klantbeoordelingen is 9.1/10 gebaseerd op 691 reviews.

Contact

Wilt u iets vragen of heeft u een opmerking? U kunt ons een email sturen. Wij streven ernaar om uw vraag binnen 12 uren te beantwoorden. U kunt u vraag stellen op onze Contact pagina

Natuurlijk kunt u ook een email sturen naar: info@hoesjes2day.nl

Telefonisch zijn wij niet altijd even goed bereikbaar. Gezien wij een webwinkel zijn, zijn wij niet altijd aanwezig in ons magazijn. Wij adviseren dan ook om een email te sturen wanneer wij telefonisch niet bereikbaar zijn.

Telefoonnummer: 0623704388

Onze medewerkers staan u graag te woord.

Natuurlijk is het ook mogelijk om contact te leggen middels post. Ons postadres is:

Hoesjes2day
Valutaboulevard 25
1060 RX Amsterdam

Regelmatig organiseren wij leuke acties. Zo nu en dan, ontvangt u een nieuwsbrief met leuke kortingscodes of een leuke winactie. Wenst u geen gebruik te maken van de nieuwsbrief, dan kunt u zich eenvoudig uitschrijven onderaan de nieuwsbrief

Tijdens de feestdagen kunt u gewoon online shoppen bij onze webwinkel. Echter zijn wij gedurende de feestdagen normaal gesproken telefonisch niet te bereiken. Vragen gesteld via de mail, zullen wij indien mogelijk wel beantwoorden. Bestellingen geplaatst gedurende de feestdagen hebben normaliter een langere levertijd dan normaal.

Betaalmethoden

Bij Hoesjes2day kunt u betalen met de volgende betaalmethoden:

► iDeal
► iDeal QR
► Bunq
► Mastercard
► Giropay
► Paypal
► Bankoverschrijving
► Mistercash
► Moneybookers
► Sofortbanking
► Ing Homepay

Beveiligde verbinding

U bevindt zich op een beveiligde website. Uw betaling is dus volledig veilig en alle gegevens worden versleuteld over het internet verstuurd. U hoeft dus niet bang te zijn, dat uw gegevens worden onderschept door kwaadwilligen.

Betalen via iDeal

Wanneer uw klant bent bij Rabobank, ABN Amro, ING Bank, ASN Bank,Friesland Bank, SNS Bank, SNS Regio Bank, Triodos Bank of Van Lanschot Bankiers, kunt u gebruik maken van de iDeal betaalmethode. Wij ontvangen uw betaling meteen, zodat wij uw producten ook dezelfde dag nog kunnen versturen. iDeal is de meest gebruikte betaalmethode binnen Nederland.

***** Betaalt u met iDeal, dan berekenen wij geen transactiekosten *****

Vooruitbetaling / overschrijving

Bij vooruitbetaling maakt u nadat u uw bestelling hebt geplaatst zelf het geld over naar onze bankrekening. Dit kan bijvoorbeeld met internetbankieren, overschrijvingsformulieren of middels telefonisch bankieren. Zodra wij uw betaling hebben ontvangen zal de bestelling worden verstuurd.

    Veilige betaalmethode
    Zelf controle
    Vermeld bij betaling Hoesjes2day + uw bestelnummer
    Verwerkingstijd van 1 tot 4 werkdagen

Bankrekening gegevens

Na het plaatsen van een bestelling ontvangt u een e-mail met alle bankgegevens voor het overmaken van het verschuldigde bedrag. Mocht u deze e-mail kwijt zijn of niet hebben ontvangen kunt u de onderstaande gegevens gebruiken.

Naam: Asmi Trade
Rekeningnummer: NL08 KNAB 0257 4980 95
Bank: Knab
Plaats: Hoofddorp

Wilt u een betaling uitvoeren van buiten Nederland gebruik dan de onderstaande gegevens.

Naam: Asmi Trade
IBAN/SEPA Nummer: NL08 KNAB 0257 4980 95
BIC Nummer:  KNABNL2H
Banknaam: Knab

Maakt u gebruik van internetbankieren bij de Rabobank, ABN Amro, ING Bank, ASN Bank,Friesland Bank, SNS Bank, SNS Regio Bank, Triodos Bank of Van Lanschot Bankiers, dan raden wij u aan de iDeal betaalmethode te gebruiken. U betaalt dan eveneens via uw vertrouwde bankomgeving. En omdat we meteen kunnen zien of uw betaling is geslaagd, sturen we uw artikelen meteen op.

Betalen via Paypal

PayPal is een wereldwijd geaccepteerde betaalmethode waarmee u via uw bankrekening, PayPal rekening of creditcard uw bestelling meteen kunt betalen.

Met PayPal, de betrouwbare marktleider voor online betalingen, kunnen kopers en bedrijven online geld overmaken en ontvangen. PayPal heeft meer dan 100 miljoen lidrekeningen in 190 landen en regio's. PayPal wordt overal door webwinkels geaccepteerd, zowel op eBay als op andere websites.

Is het veilig?
PayPal helpt uw creditcardinformatie te beschermen met geavanceerde beveiligingssystemen en fraudepreventiesystemen. PayPal maakt uw financiële informatie nooit bekend aan de webwinkel.

Waarom PayPal?

    Betalen of geld overmaken via PayPal is gratis
    Gemakkelijk winkelen en betalen door uw gegevens op te slaan bij PayPal
    PayPal wordt wereldwijd door miljoenen bedrijven geaccepteerd en is de betaalmethode van voorkeur op eBay

Betalen via Paypal PayPal is een wereldwijd geaccepteerde betaalmethode waarmee u via uw bankrekening, PayPal rekening of creditcard uw bestelling meteen kunt betalen. Met PayPal, de betrouwbare marktleider voor online betalingen, kunnen kopers en bedrijven online geld overmaken en ontvangen. PayPal heeft meer dan 100 miljoen lidrekeningen in 190 landen en regio's. PayPal wordt overal door webwinkels geaccepteerd, zowel op eBay als op andere websites. Is het veilig? PayPal helpt uw creditcardinformatie te beschermen met geavanceerde beveiligingssystemen en fraudepreventiesystemen. PayPal maakt uw financiële informatie nooit bekend aan de webwinkel. Waarom PayPal? Betalen of geld overmaken via PayPal is gratis Gemakkelijk winkelen en betalen door uw gegevens op te slaan bij PayPal PayPal wordt wereldwijd door miljoenen bedrijven geaccepteerd en is de betaalmethode van voorkeur op eBay

Betalen via Mister Cash / Bancontact

Betalen via Mister Cash / Bancontact Kopers vanuit België kunnen eenvoudig betalen via Mister Cash. Natuurlijk kunt u ook een betaling verrichten via bankoverschrijving. (Vooruit betalen vanuit het buitenland)

Betalen via Skrill / Moneybookers

Het is nu ook mogelijk om te betalen met een Skrill/Moneybookers account. Eenvoudig en simpel betalen met een email adres.
Betalen via Sofort Banking

Kopers vanuit Duitsland kunnen eenvoudig betalen via Sofort Banking. Natuurlijk kunt u ook een betaling verrichten via bankoverschrijving. (Vooruit betalen vanuit het buitenland)

Verzending & Bezorging

Wanneer u uw bestelling besteld en betaald hebt voor 16.00 uur,  dan heeft u deze doorgaans de volgende dag in huis. Bestelling naar Belgie zijn gemiddeld 2-5 werkdagen onderweg. Voor overige landen is de gemiddelde levertijd 3-6 werkdagen. U kunt onderstaand schema aanhouden:

Besteld op werkdagen voor 16 uurUw bestelling wordt geleverd in Nederland:
Uw bestelling wordt geleverd in het buitenland
Maandag
Dinsdag
2-6 werkdagen
Dinsdag
Woensdag

2-6 werkdagen

Woensdag
Donderdag

2-6 werkdagen

Donderdag
Vrijdag

2-6 werkdagen

Vrijdag
Zaterdag

2-6 werkdagen

Zaterdag
Dinsdag

2-6 werkdagen

Zondag
Dinsdag

2-6 werkdagen

► Bestellingen binnen Nederland worden verzonden met Post NL. De kosten van verzending binnen Nederland zijn gratis.
► Bestellingen naar Belgie worden ook verzonden met Post NL. De kosten van verzending naar Belgie zijn 2,95 euro.
► Overig Europa: De kosten van verzending naar de rest van Europa is 2,95 euro.

Wij verzenden uw bestelling met Post NL. U ontvangt na het plaatsen van een bestelling van ons een Track & Trace code. Met deze code kunt u uw pakket online volgen.

Op de pagina van Post NL kunt u deze code invoeren:

Volg mijn pakket

Uw bestelling wordt zo snel mogelijk in behandeling genomen en vaak dezelfde dag al verzonden. Bestellingen geplaatst op feestdagen zoals kerst, oud en nieuw hebben een iets langere levertijd (+1-2 werkdagen)

Natuurlijk zijn wij ook geheel afhankelijk van Post NL.

Uw bestelling

Wanneer u een bestelling geplaatst heeft, krijgt u na het bestellen de status per e-mail. Zo krijgt u een e-mail van ons wanneer de bestelling verwerkt en verzonden is. Indien uw bestelling een pakket betreft ontvangt u van ons de PostNL tracking-code waarmee u uw bestelling kunt volgen.

Wanneer u geen email bevestiging ontvangt, kan het zijn dat deze in de map ongewenst is terechtgekomen.
Bekijkt u dan de map : ongewenst of spam/junk mail in uw mailbox.


Het aanmaken van een account brengt voordelen met zich mee. Zo kunt u op elk moment uw bestellingen bekijken, uw gegevens wijzigen en op de hoogte blijven van de acties.

Wanneer u geen email bevestiging ontvangt van uw registratie, kan het zijn dat deze in de map ongewenst is terechtgekomen.
Bekijkt u dan de map : ongewenst of spam/junk mail in uw mailbox. U kunt ook eventueel telefonisch of middels email contact met ons opnemen.

Daarnaast wordt u via het account op de hoogte gebracht van de vorderingen van uw bestelling.

Direct een account aanmaken

Wij proberen u het zo gemakkelijk mogelijk te maken. Komt u er toch niet helemaal uit en heeft u nog vragen, neemt u dan contact op met onze klantenservice.
Onze medewerkers staan u graag te woord.

Neem contact op met klantenserviceRuilen en retourneren

U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening.

Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u een retouraanvraag doen op de volgende pagina: Retouraanvraag. of neemt u contact met ons op via info@hoesjes2day.nl Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten.

Bent u niet tevreden met een product en wilt u deze terugsturen? Geen enkel probleem. De verzendkosten voor het retour zenden, zijn dan echter wel voor koper/klant.

Hoesjes2day verwerkt uw bestelling met alle zorg, mocht er toch iets niet goed geleverd zijn wat een fout van onze kant is, dan zullen wij de kosten voor verzending betalen.

Retouradres:

Hoesjes2day
Valutaboulevard 25
1060 RX Amsterdam


Retouren welke niet zijn aangemeld, worden niet in behandeling genomen. Een retouraanvraag is altijd nodig voor het juist verwerken van deze retour.

Voor het ruilen of retour sturen zijn echter wel een aantal uitzonderingen. Het product wat u terug wilt sturen moet namelijk wel in de originele verpakking en onbeschadigde staat bij ons aankomen. Is het product beschadigd, zodanig gebruikt dat er slijtage is opgetreden, dan nemen wij het product niet retour.

U draagt het risico van de retourzending in het geval deze zoek raakt. De producten worden binnen de zichttermijn van 30 dagen geretourneerd, dit gaat in op de dag na ontvangst van uw artikel(en). Het artikel bevindt zich voor zover mogelijk in originele staat en fabrieksverpakking.
Retouren dienen altijd te zijn aangemeld op onze pagina: Retourneren

Garantie en defecten

Wij testen onze producten uitvoerig voordat deze ons magazijn verlaten. Het kan echter voorkomen dat tijdens transport/bezorging uw bestelling beschadigd of iets soortgelijks. U kunt hiervoor contact opnemen met onze Klantenservice, wij zullen uw product zo spoedig mogelijk vervangen.

Mocht uw bij ons bestelde product binnen 3 maanden defect raken, dan kunt u contact met ons opnemen via de helpdesk pagina. Wij zullen u vervolgens instructies geven over hoe u verder kunt handelen en of u aanspraak kunt maken op garantie. Producten zijn gevoelig voor slijtage. Bij slijtage of onjuist gebruikt, kunt u geen aanspraak maken op garantie.

Onderstaand vindt u een beschrijving van de afhandeling van garantie aanvragen. Deze beschrijving doet niets af aan de wettelijke garantie waarop een consument recht heeft. Garantie geldt alleen voor product- en of fabricage fouten. Slijtage, schade of oneigenlijk gebruik zijn uitgesloten van garantie. Dit ter beoordeling van de betreffende fabrikant of winkelier van het product. Wanneer een door u besteld product defect gaat binnen de garantietermijn, neemt u dan contact met ons op. De standaard garantietermijn is 3 maanden op alle artikelen mits anders aangegeven.

Defecten, welke niet ontstaan zijn door slijtage of schade van buitenaf worden eventueel vervangen door een nieuw artikel of indien niet meer voorradig wordt het aankoopbedrag aan u geretourneerd of bieden we u een gelijkwaardig product aan. Neem voor garantie aanvragen contact met ons op via email op: info@hoesjes2day.nl of ga naar aanvraag garantie en vul de gevraagde gegevens in.

Als u via de mail wilt reageren wilt u in dan de volgende gegevens vermelden:

    Uw naam
    Uw adresgegevens
    Uw telefoonnummer
    Uw ordernummer
    Korte beschrijving van het probleem
    Indien mogelijk voorzien van foto's
    U kunt uw garantie aanvraag ook schriftelijk indienen op onderstaand adres:

Hoesjes2day
Valutaboulevard 25
1060 RX Amsterdam


De afdeling garantie zal na ontvangst van uw email of brief contact met u opnemen over de verdere afhandeling van uw garantie aanvraag.

Assortiment en Voorraad

Bij de producten kunt u zien of het product op voorraad is of niet. Wanneer deze wel op voorraad is en u stopt deze in uw winkelmandje voor 16.00 uur, trachten wij deze dezelfde werkdag nog te verzenden. Dit is in 99% het geval.

Mocht het product onverhoopt niet op voorraad zijn door bijvoorbeeld voorraadverschil of iets dergelijks, dan trachten wij het artikel toch binnen 24-48 uur bij u af te leveren. Wij hebben direct contact met onze leveranciers mocht dit voorkomen. Wij zullen dit zo spoedig mogelijk dan aan u laten weten.


De prijzen die op Hoesjes2day vermeld staan zijn allemaal inclusief BTW. Dit zijn dus de werkelijke kosten die u betaald. U zult niet voor verrassingen komen te staan wanneer u bijvoorbeeld afrekent op onze webshop.

Algemene voorwaarden, veiligheid en privacy

Voor de algemene voorwaarden van Hoesjes2day zie de volgende pagina : Algemene Voorwaarden

Hoesjes2day respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen.

Volledige privacyverklaring

Privacybeleid Hoesjes2day


Versie 0.1
Deze pagina is voor het laatst aangepast op: 07-07-2018

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Hoesjes2day.  U dient zich ervan bewust te zijn dat Hoesjes2day niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.

Hoesjes2day
respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Ons gebruik van verzamelde gegevens

Gebruik van onze diensten
Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Hoesjes2day of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Communicatie
Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Hoesjes2day of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Cookies
Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen.

Deze website maakt gebruik van "cookies" (tekstbestandtjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van [Bedrijfsnaam] of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Doeleinden
We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Derden
De informatie wordt niet met derden gedeeld. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Veranderingen
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Keuzes voor persoonsgegevens
Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op moment aan ons is verstrekt.

Aanpassen/uitschrijven dienst nieuwsbrief
Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden.

Aanpassen/uitschrijven communicatie
Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons op nemen. Zie onderstaande contactgegevens.

Cookies uitzetten
De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en –services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Vragen en feedback
We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:


Hoesjes2day
Valutaboulevard 25
1060 RX AmsterdamSuggesties en klachten

Bent u niet tevreden over een product, of misschien wel over onze service? Wij horen dat graag van u, neem contact met ons op en wij proberen u tegemoet te komen. We raden je aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar info@hoesjes2day.nl Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om je geschil aan te melden voor bemiddeling via Stichting WebwinkelKeur. Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR platform van de Europese Commissie. Dit ODR platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr . Wanneer je klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het je vrij om je klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.

Wij proberen onze website en het assortiment blijvend te verbeteren, dit kan echter niet zonder de hulp van onze klanten. Dankzij de suggesties van tientallen klanten hebben wij daarom sinds November 2017 een vernieuwde website. Ook de huidige website kan verbeterd worden, misschien heeft u wel een suggestie?

U kunt uw suggesties naar ons mailen via de contactpagina.