Gratis verzending NL   14 dagen bedenktermijn   Veilig betalen   Bezorgd binnen 1-2 werkdagen
 

Privacy Policy

Privacybeleid Asmi Trade

https://www.hoesjes2day.nl/

Over ons privacybeleid

Asmi Trade geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Asmi Trade. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 07/07/2018, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken, u vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

Over de gegevensverwerking

Hieronder kan u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Webwinkelsoftware

Opencart

Onze webwinkel is ontwikkeld met software van Opencart, wij hebben voor onze webhosting gekozen voor Neostrada. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. Neostrada heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Neostrada is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Er worden regelmatig back-ups gemaakt om verlies van data te voorkomen.

Opencart

Onze webwinkel is ontwikkeld met software van Opencart, wij hosten onze webwinkel op een server van Neostrada. Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om misbruik, verlies en corruptie van gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan in ieder geval uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Er worden regelmatig back-ups gemaakt om verlies van data te voorkomen.

Webhosting

Neostrada

Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van Neostrada. Neostrada verzamelt geen persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Neostrada heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Neostrada is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

E-mail en mailinglijsten

MailChimp

Wij versturen onze e-mail nieuwsbrieven met MailChimp. MailChimp zal uw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden ziet u de ‘unsubscribe’ link. U ontvangt onze nieuwsbrief dan niet meer. Uw persoonsgegevens worden door MailChimp beveiligd opgeslagen. MailChimp maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. MailChimp behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

Neostrada

Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Neostrada. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Neostrada heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons emailverkeer vertrouwelijk.

Payment processors

Sisow

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Sisow. Sisow verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Sisow heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Sisow behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Sisow deelt in het geval van een aanvraag voor een uitgestelde betaling (kredietfaciliteit) persoonsgegevens en informatie met betrekking tot uw financiële positie met kredietbeoordelaars. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Sisow's dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Sisow bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Beoordelingen

WebwinkelKeur

Wij verzamelen reviews via het platform van WebwinkelKeur. Als u een review achterlaat via WebwinkelKeur dan bent u verplicht om een naam en e-mailadres op te geven. WebwinkelKeur deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review aan uw bestelling kunnen koppelen. WebwinkelKeur publiceert uw naam eveneens op de eigen website. In sommige gevallen kan WebwinkelKeur contact met u opnemen om een toelichting op uw review te geven. In het geval dat wij u uitnodigen om een review achter te laten delen wij uw naam en e-mailadres met WebwinkelKeur. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel u uit te nodigen om een review achter te laten. WebwinkelKeur heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. WebwinkelKeur behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan WebwinkelKeur toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor WebwinkelKeur derden inschakelt.

Verzenden en logistiek

PostNL

Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van PostNL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met PostNL delen. PostNL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat PostNL onderaannemers inschakelt, stelt PostNL uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Facturatie en boekhouden

Acumlus / Siel

Voor onze bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van Acumulus / Siel. Wij delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Voor onze bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van Acumulus / Siel. Wij delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Uw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. Acumulus / Siel is tot geheimhouding verplicht en zal uw gegevens vertrouwelijk behandelen. Acumulus / Siel gebruikt uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

Externe verkoopkanalen

Doel van de gegevensverwerking

Algemeen doel van de verwerking

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om - anders dan op uw verzoek op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan Asmi Trade op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw

(persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.

Uw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen.

In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren.

U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten

U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van Asmi Trade. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken.

U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

Cookies

Google Analytics

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Cookies van derde partijen

In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in deze privacyverklaring.

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

Contactgegevens

Asmi Trade

Tijnmuiden 97
1046 AK Amsterdam
Nederland

T +31 6 40 59 45 37

E info@hoesjes2day.nl

 

De waardering van www.hoesjes2day.nl bij Webwinkel Keurmerk Klantbeoordelingen is 9.1/10 gebaseerd op 691 reviews.

Contact

Wilt u iets vragen of heeft u een opmerking? U kunt ons een email sturen. Wij streven ernaar om uw vraag binnen 12 uren te beantwoorden. U kunt u vraag stellen op onze Contact pagina

Natuurlijk kunt u ook een email sturen naar: info@hoesjes2day.nl

Telefonisch zijn wij niet altijd even goed bereikbaar. Gezien wij een webwinkel zijn, zijn wij niet altijd aanwezig in ons magazijn. Wij adviseren dan ook om een email te sturen wanneer wij telefonisch niet bereikbaar zijn.

Telefoonnummer: 0623704388

Onze medewerkers staan u graag te woord.

Natuurlijk is het ook mogelijk om contact te leggen middels post. Ons postadres is:

Hoesjes2day
Valutaboulevard 25
1060 RX Amsterdam

Regelmatig organiseren wij leuke acties. Zo nu en dan, ontvangt u een nieuwsbrief met leuke kortingscodes of een leuke winactie. Wenst u geen gebruik te maken van de nieuwsbrief, dan kunt u zich eenvoudig uitschrijven onderaan de nieuwsbrief

Tijdens de feestdagen kunt u gewoon online shoppen bij onze webwinkel. Echter zijn wij gedurende de feestdagen normaal gesproken telefonisch niet te bereiken. Vragen gesteld via de mail, zullen wij indien mogelijk wel beantwoorden. Bestellingen geplaatst gedurende de feestdagen hebben normaliter een langere levertijd dan normaal.

Betaalmethoden

Bij Hoesjes2day kunt u betalen met de volgende betaalmethoden:

► iDeal
► iDeal QR
► Bunq
► Mastercard
► Giropay
► Paypal
► Bankoverschrijving
► Mistercash
► Moneybookers
► Sofortbanking
► Ing Homepay

Beveiligde verbinding

U bevindt zich op een beveiligde website. Uw betaling is dus volledig veilig en alle gegevens worden versleuteld over het internet verstuurd. U hoeft dus niet bang te zijn, dat uw gegevens worden onderschept door kwaadwilligen.

Betalen via iDeal

Wanneer uw klant bent bij Rabobank, ABN Amro, ING Bank, ASN Bank,Friesland Bank, SNS Bank, SNS Regio Bank, Triodos Bank of Van Lanschot Bankiers, kunt u gebruik maken van de iDeal betaalmethode. Wij ontvangen uw betaling meteen, zodat wij uw producten ook dezelfde dag nog kunnen versturen. iDeal is de meest gebruikte betaalmethode binnen Nederland.

***** Betaalt u met iDeal, dan berekenen wij geen transactiekosten *****

Vooruitbetaling / overschrijving

Bij vooruitbetaling maakt u nadat u uw bestelling hebt geplaatst zelf het geld over naar onze bankrekening. Dit kan bijvoorbeeld met internetbankieren, overschrijvingsformulieren of middels telefonisch bankieren. Zodra wij uw betaling hebben ontvangen zal de bestelling worden verstuurd.

    Veilige betaalmethode
    Zelf controle
    Vermeld bij betaling Hoesjes2day + uw bestelnummer
    Verwerkingstijd van 1 tot 4 werkdagen

Bankrekening gegevens

Na het plaatsen van een bestelling ontvangt u een e-mail met alle bankgegevens voor het overmaken van het verschuldigde bedrag. Mocht u deze e-mail kwijt zijn of niet hebben ontvangen kunt u de onderstaande gegevens gebruiken.

Naam: Asmi Trade
Rekeningnummer: NL08 KNAB 0257 4980 95
Bank: Knab
Plaats: Hoofddorp

Wilt u een betaling uitvoeren van buiten Nederland gebruik dan de onderstaande gegevens.

Naam: Asmi Trade
IBAN/SEPA Nummer: NL08 KNAB 0257 4980 95
BIC Nummer:  KNABNL2H
Banknaam: Knab

Maakt u gebruik van internetbankieren bij de Rabobank, ABN Amro, ING Bank, ASN Bank,Friesland Bank, SNS Bank, SNS Regio Bank, Triodos Bank of Van Lanschot Bankiers, dan raden wij u aan de iDeal betaalmethode te gebruiken. U betaalt dan eveneens via uw vertrouwde bankomgeving. En omdat we meteen kunnen zien of uw betaling is geslaagd, sturen we uw artikelen meteen op.

Betalen via Paypal

PayPal is een wereldwijd geaccepteerde betaalmethode waarmee u via uw bankrekening, PayPal rekening of creditcard uw bestelling meteen kunt betalen.

Met PayPal, de betrouwbare marktleider voor online betalingen, kunnen kopers en bedrijven online geld overmaken en ontvangen. PayPal heeft meer dan 100 miljoen lidrekeningen in 190 landen en regio's. PayPal wordt overal door webwinkels geaccepteerd, zowel op eBay als op andere websites.

Is het veilig?
PayPal helpt uw creditcardinformatie te beschermen met geavanceerde beveiligingssystemen en fraudepreventiesystemen. PayPal maakt uw financiële informatie nooit bekend aan de webwinkel.

Waarom PayPal?

    Betalen of geld overmaken via PayPal is gratis
    Gemakkelijk winkelen en betalen door uw gegevens op te slaan bij PayPal
    PayPal wordt wereldwijd door miljoenen bedrijven geaccepteerd en is de betaalmethode van voorkeur op eBay

Betalen via Paypal PayPal is een wereldwijd geaccepteerde betaalmethode waarmee u via uw bankrekening, PayPal rekening of creditcard uw bestelling meteen kunt betalen. Met PayPal, de betrouwbare marktleider voor online betalingen, kunnen kopers en bedrijven online geld overmaken en ontvangen. PayPal heeft meer dan 100 miljoen lidrekeningen in 190 landen en regio's. PayPal wordt overal door webwinkels geaccepteerd, zowel op eBay als op andere websites. Is het veilig? PayPal helpt uw creditcardinformatie te beschermen met geavanceerde beveiligingssystemen en fraudepreventiesystemen. PayPal maakt uw financiële informatie nooit bekend aan de webwinkel. Waarom PayPal? Betalen of geld overmaken via PayPal is gratis Gemakkelijk winkelen en betalen door uw gegevens op te slaan bij PayPal PayPal wordt wereldwijd door miljoenen bedrijven geaccepteerd en is de betaalmethode van voorkeur op eBay

Betalen via Mister Cash / Bancontact

Betalen via Mister Cash / Bancontact Kopers vanuit België kunnen eenvoudig betalen via Mister Cash. Natuurlijk kunt u ook een betaling verrichten via bankoverschrijving. (Vooruit betalen vanuit het buitenland)

Betalen via Skrill / Moneybookers

Het is nu ook mogelijk om te betalen met een Skrill/Moneybookers account. Eenvoudig en simpel betalen met een email adres.
Betalen via Sofort Banking

Kopers vanuit Duitsland kunnen eenvoudig betalen via Sofort Banking. Natuurlijk kunt u ook een betaling verrichten via bankoverschrijving. (Vooruit betalen vanuit het buitenland)

Verzending & Bezorging

Wanneer u uw bestelling besteld en betaald hebt voor 16.00 uur,  dan heeft u deze doorgaans de volgende dag in huis. Bestelling naar Belgie zijn gemiddeld 2-5 werkdagen onderweg. Voor overige landen is de gemiddelde levertijd 3-6 werkdagen. U kunt onderstaand schema aanhouden:

Besteld op werkdagen voor 16 uurUw bestelling wordt geleverd in Nederland:
Uw bestelling wordt geleverd in het buitenland
Maandag
Dinsdag
2-6 werkdagen
Dinsdag
Woensdag

2-6 werkdagen

Woensdag
Donderdag

2-6 werkdagen

Donderdag
Vrijdag

2-6 werkdagen

Vrijdag
Zaterdag

2-6 werkdagen

Zaterdag
Dinsdag

2-6 werkdagen

Zondag
Dinsdag

2-6 werkdagen

► Bestellingen binnen Nederland worden verzonden met Post NL. De kosten van verzending binnen Nederland zijn gratis.
► Bestellingen naar Belgie worden ook verzonden met Post NL. De kosten van verzending naar Belgie zijn 2,95 euro.
► Overig Europa: De kosten van verzending naar de rest van Europa is 2,95 euro.

Wij verzenden uw bestelling met Post NL. U ontvangt na het plaatsen van een bestelling van ons een Track & Trace code. Met deze code kunt u uw pakket online volgen.

Op de pagina van Post NL kunt u deze code invoeren:

Volg mijn pakket

Uw bestelling wordt zo snel mogelijk in behandeling genomen en vaak dezelfde dag al verzonden. Bestellingen geplaatst op feestdagen zoals kerst, oud en nieuw hebben een iets langere levertijd (+1-2 werkdagen)

Natuurlijk zijn wij ook geheel afhankelijk van Post NL.

Uw bestelling

Wanneer u een bestelling geplaatst heeft, krijgt u na het bestellen de status per e-mail. Zo krijgt u een e-mail van ons wanneer de bestelling verwerkt en verzonden is. Indien uw bestelling een pakket betreft ontvangt u van ons de PostNL tracking-code waarmee u uw bestelling kunt volgen.

Wanneer u geen email bevestiging ontvangt, kan het zijn dat deze in de map ongewenst is terechtgekomen.
Bekijkt u dan de map : ongewenst of spam/junk mail in uw mailbox.


Het aanmaken van een account brengt voordelen met zich mee. Zo kunt u op elk moment uw bestellingen bekijken, uw gegevens wijzigen en op de hoogte blijven van de acties.

Wanneer u geen email bevestiging ontvangt van uw registratie, kan het zijn dat deze in de map ongewenst is terechtgekomen.
Bekijkt u dan de map : ongewenst of spam/junk mail in uw mailbox. U kunt ook eventueel telefonisch of middels email contact met ons opnemen.

Daarnaast wordt u via het account op de hoogte gebracht van de vorderingen van uw bestelling.

Direct een account aanmaken

Wij proberen u het zo gemakkelijk mogelijk te maken. Komt u er toch niet helemaal uit en heeft u nog vragen, neemt u dan contact op met onze klantenservice.
Onze medewerkers staan u graag te woord.

Neem contact op met klantenserviceRuilen en retourneren

U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening.

Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u een retouraanvraag doen op de volgende pagina: Retouraanvraag. of neemt u contact met ons op via info@hoesjes2day.nl Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten.

Bent u niet tevreden met een product en wilt u deze terugsturen? Geen enkel probleem. De verzendkosten voor het retour zenden, zijn dan echter wel voor koper/klant.

Hoesjes2day verwerkt uw bestelling met alle zorg, mocht er toch iets niet goed geleverd zijn wat een fout van onze kant is, dan zullen wij de kosten voor verzending betalen.

Retouradres:

Hoesjes2day
Valutaboulevard 25
1060 RX Amsterdam


Retouren welke niet zijn aangemeld, worden niet in behandeling genomen. Een retouraanvraag is altijd nodig voor het juist verwerken van deze retour.

Voor het ruilen of retour sturen zijn echter wel een aantal uitzonderingen. Het product wat u terug wilt sturen moet namelijk wel in de originele verpakking en onbeschadigde staat bij ons aankomen. Is het product beschadigd, zodanig gebruikt dat er slijtage is opgetreden, dan nemen wij het product niet retour.

U draagt het risico van de retourzending in het geval deze zoek raakt. De producten worden binnen de zichttermijn van 30 dagen geretourneerd, dit gaat in op de dag na ontvangst van uw artikel(en). Het artikel bevindt zich voor zover mogelijk in originele staat en fabrieksverpakking.
Retouren dienen altijd te zijn aangemeld op onze pagina: Retourneren

Garantie en defecten

Wij testen onze producten uitvoerig voordat deze ons magazijn verlaten. Het kan echter voorkomen dat tijdens transport/bezorging uw bestelling beschadigd of iets soortgelijks. U kunt hiervoor contact opnemen met onze Klantenservice, wij zullen uw product zo spoedig mogelijk vervangen.

Mocht uw bij ons bestelde product binnen 3 maanden defect raken, dan kunt u contact met ons opnemen via de helpdesk pagina. Wij zullen u vervolgens instructies geven over hoe u verder kunt handelen en of u aanspraak kunt maken op garantie. Producten zijn gevoelig voor slijtage. Bij slijtage of onjuist gebruikt, kunt u geen aanspraak maken op garantie.

Onderstaand vindt u een beschrijving van de afhandeling van garantie aanvragen. Deze beschrijving doet niets af aan de wettelijke garantie waarop een consument recht heeft. Garantie geldt alleen voor product- en of fabricage fouten. Slijtage, schade of oneigenlijk gebruik zijn uitgesloten van garantie. Dit ter beoordeling van de betreffende fabrikant of winkelier van het product. Wanneer een door u besteld product defect gaat binnen de garantietermijn, neemt u dan contact met ons op. De standaard garantietermijn is 3 maanden op alle artikelen mits anders aangegeven.

Defecten, welke niet ontstaan zijn door slijtage of schade van buitenaf worden eventueel vervangen door een nieuw artikel of indien niet meer voorradig wordt het aankoopbedrag aan u geretourneerd of bieden we u een gelijkwaardig product aan. Neem voor garantie aanvragen contact met ons op via email op: info@hoesjes2day.nl of ga naar aanvraag garantie en vul de gevraagde gegevens in.

Als u via de mail wilt reageren wilt u in dan de volgende gegevens vermelden:

    Uw naam
    Uw adresgegevens
    Uw telefoonnummer
    Uw ordernummer
    Korte beschrijving van het probleem
    Indien mogelijk voorzien van foto's
    U kunt uw garantie aanvraag ook schriftelijk indienen op onderstaand adres:

Hoesjes2day
Valutaboulevard 25
1060 RX Amsterdam


De afdeling garantie zal na ontvangst van uw email of brief contact met u opnemen over de verdere afhandeling van uw garantie aanvraag.

Assortiment en Voorraad

Bij de producten kunt u zien of het product op voorraad is of niet. Wanneer deze wel op voorraad is en u stopt deze in uw winkelmandje voor 16.00 uur, trachten wij deze dezelfde werkdag nog te verzenden. Dit is in 99% het geval.

Mocht het product onverhoopt niet op voorraad zijn door bijvoorbeeld voorraadverschil of iets dergelijks, dan trachten wij het artikel toch binnen 24-48 uur bij u af te leveren. Wij hebben direct contact met onze leveranciers mocht dit voorkomen. Wij zullen dit zo spoedig mogelijk dan aan u laten weten.


De prijzen die op Hoesjes2day vermeld staan zijn allemaal inclusief BTW. Dit zijn dus de werkelijke kosten die u betaald. U zult niet voor verrassingen komen te staan wanneer u bijvoorbeeld afrekent op onze webshop.

Algemene voorwaarden, veiligheid en privacy

Voor de algemene voorwaarden van Hoesjes2day zie de volgende pagina : Algemene Voorwaarden

Hoesjes2day respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen.

Volledige privacyverklaring

Privacybeleid Hoesjes2day


Versie 0.1
Deze pagina is voor het laatst aangepast op: 07-07-2018

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Hoesjes2day.  U dient zich ervan bewust te zijn dat Hoesjes2day niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.

Hoesjes2day
respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Ons gebruik van verzamelde gegevens

Gebruik van onze diensten
Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Hoesjes2day of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Communicatie
Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Hoesjes2day of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Cookies
Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen.

Deze website maakt gebruik van "cookies" (tekstbestandtjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van [Bedrijfsnaam] of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Doeleinden
We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Derden
De informatie wordt niet met derden gedeeld. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Veranderingen
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Keuzes voor persoonsgegevens
Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op moment aan ons is verstrekt.

Aanpassen/uitschrijven dienst nieuwsbrief
Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden.

Aanpassen/uitschrijven communicatie
Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons op nemen. Zie onderstaande contactgegevens.

Cookies uitzetten
De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en –services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Vragen en feedback
We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:


Hoesjes2day
Valutaboulevard 25
1060 RX AmsterdamSuggesties en klachten

Bent u niet tevreden over een product, of misschien wel over onze service? Wij horen dat graag van u, neem contact met ons op en wij proberen u tegemoet te komen. We raden je aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar info@hoesjes2day.nl Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om je geschil aan te melden voor bemiddeling via Stichting WebwinkelKeur. Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR platform van de Europese Commissie. Dit ODR platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr . Wanneer je klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het je vrij om je klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.

Wij proberen onze website en het assortiment blijvend te verbeteren, dit kan echter niet zonder de hulp van onze klanten. Dankzij de suggesties van tientallen klanten hebben wij daarom sinds November 2017 een vernieuwde website. Ook de huidige website kan verbeterd worden, misschien heeft u wel een suggestie?

U kunt uw suggesties naar ons mailen via de contactpagina.